ผลงานด้านระบบ Network

ผลงานสำคัญๆ ที่เราได้รับความไว้วางใจ

งานติดตั้งและออกแบบระบบ Network ภายในอาคารและภายนอกอาคารของ
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วางระบบ Network Lan และ Fiber optic ของบริษัท kinugawa & CPR Gomu   
  จำกัด

วางระบบ Network Lan ของบริษัืท Mermaid Safty Service Ltd.

วางระบบ Network Lan ของบริษัท TCH Suminoae Co., Ltd.

งานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม( IP-Star) และระบบ Network ภายใน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์

งานติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในอาคารบริษัท Foamex Asia จำกัด   

https://scamquestra.com/25-yuridicheskaya-chast-afery-questra-world-i-atlantic-global-asset-management-questraworldes-i-atlanticgames-7.html

But with career schools, because these courses are significantly shorter, reporter they are also significantly cheaper.